Στο 8ο Δι­ε­θές Συ­νέ­δριο της European Society for Periodical Research (ESPRit) με θέ­μα

«Πε­ρι­ο­δι­κός Τύ­πος και Ο­πτι­κός Πο­λι­τι­σμός»

στην Ε­θνι­κή Βι­βλι­ο­θή­κη της Ελ­λά­δος στο Κέν­τρο Πο­λι­τι­σμού Ί­δρυ­μα Σταύ­ρος Νιά­ρχος, 

την Πέμ­πτη, 12 Σε­πτεμ­βρί­ου 2019

και ώρα 17:00 – 18:30, αί­θου­σα 113

πα­ρου­σιά­ζουν:

Κα­τε­ρί­να Κω­στί­ου (κα­θη­γή­τρια Νε­ο­ελ­λη­νι­κής Φι­λο­λο­γί­ας):

περιοδικό Πλα­νό­διον

Άν­να Κα­τσι­γιά­ννη (κα­θη­γή­τρια Συγ­κρι­τι­κής Φι­λο­λο­γί­ας):

ιστο­λό­γιο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι

Άν­να-Μα­ρί­α Σι­χά­νη (Ψη­φια­κές  Αν­θρω­πι­στι­κές Ε­πι­στή­μες):

Ηλε­κτρο­νι­κά λο­γο­τε­χνι­κά πε­ρι­ο­δι­κά