Στόχοι

Το ΕΑΤΤ ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2016 (ΦΕΚ 27071/12.8.2016) και λειτουργεί όχι ως αποθετήριο αρχειακού υλικού, αλλά ως φορέας επιστημονικής αξιοποίησης αρχείων και του Τύπου μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και  συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, το ΕΑΤΤ έχει τους παρακάτω στόχους:

  1. Τη μελέτη αρχείων λογοτεχνών, φορέων, ιδρυμάτων, σωματείων κτλ. με αναγνωρισμένη πορεία και σημαντική προσφορά, σε σχέση με τη νεοελληνική λογοτεχνία, καθώς και τη μελέτη του Τύπου σε σχέση με τη λογοτεχνία. Στόχος είναι η έρευνα και η παραγωγή γνώσης σε επίπεδο μεταπτυχιακό, ώστε να απαντηθούν ζητούμενα της νεοελληνικής και της συγκριτικής φιλολογίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δυναμική του Εργαστηρίου έχει ήδη δοκιμασθεί πριν να ιδρυθεί, στο πλαίσιο του ΠΜΣ, καθώς η έρευνα και η μελέτη του περιοδικού Τύπου έχει οδηγήσει σε μεταπτυχιακές εργασίες αναγνωρισμένης ωφέλειας, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο ΝΗΜΕΡΤΗΣ και χρησιμοποιούνται ευρύτατα από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Όσον αφορά το αρχειακό υλικό που σχετίζεται με τη νεοελληνική λογοτεχνία, τα στελέχη του ΕΑΤΤ διαθέτουν μεγάλη εμπειρία (ταξινόμηση αρχείων λογοτεχνών, βιβλιογραφίες, εκδόσεις λογοτεχνικών έργων, επιμέλειες αλληλογραφίας κτλ.). Τόσο ο Τύπος όσο και τα αρχεία συνιστούν έναν γόνιμο ερευνητικό χώρο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ανοιχτό πεδίο για σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες.
  2. Τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας (με συνακόλουθες δημοσιεύσεις) στον χώρο της νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας. Πιο συγκεκριμένα, η συστηματική μελέτη αρχειακού υλικού και του περιοδικού τύπου θα επιτρέψει την απάντηση ερωτημάτων της νεοελληνικής φιλολογίας, που σχετίζονται με τη νεοελληνική λογοτεχνία∙ επίσης, θα δρομολογήσει την επεξεργασία εκδόσεων του έργου συγγραφέων, τη μελέτη του υλικού αναφοράς έργων που συζητήθηκαν εκτενώς από την κριτική, εκδόσεις αλληλογραφίας μεταξύ λογοτεχνών έτσι ώστε να φωτισθούν εποχές, σχέσεις και γεγονότα, κ.ο.κ.
  3. Την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων και διεθνών συνεργασιών, με στόχο την άρθρωση ενός αυστηρού επιστημονικού λόγου, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στη διεθνή προσέγγιση και στα σύγχρονα πορίσματα και συγχρόνως θα βρίσκεται σε δυναμική διάδραση με την εγχώρια και διεθνή πανεπιστημιακή έρευνα.
  4. Την έκδοση από την ΒΚΠ ειδικών τόμων και τευχών με θέματα σχετικά με το αρχειακό υλικό και τον περιοδικό Τύπο.
  5. Την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
  6. Τη διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και διαλέξεων από προσκεκλημένους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  7. Την κατάρτιση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.
  8. Την κάλυψη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.
  9. Τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται, ανάλογα με τα αρχεία που θα συγκεντρωθούν.
  10. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».