COLLOQUIUM NEOEΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020)

6.11.2019: Χριστίνα Ντουνιά, «Ο Ε.Α. Πόε και η λογοτεχνία της Décadence» (ΒΚΠ, 2οςόροφος)

27.11.2019: Λεωνίδας Εμπειρίκος, «Το αρχείο του Ανδρέα Εμπειρίκου» (ΒΚΠ, 1ος όροφος)

4.12.2019: Χρήστος Μπιντούδης, «Λεοπάρντι, Καβάφης και το ζήτημα της ηδονής» (ΒΚΠ, 1ος όροφος)

11.12.2019: Κατερίνα Τικτοπούλου, «Ψηφιακή – γενετική έκδοση των αυτογράφων του Διον. Σολωμού» (ΒΚΠ, 1ος όροφος)

18.12.2019: Αλεξάνδρα Σαμουήλ, «Νίκος Εγγονόπουλος: ο μυστικός Φοίνιξ» (ΒΚΠ, 1ος όροφος)

 

Υπεύθυνη οργάνωσης:  Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη, Επίκουρη καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οργανωτική ομάδα: Μαρία Γλάρου, Βασιλική Κανελλοπούλου, Λουίζα Καπελησίου, Ματίνα Παρασκευά, Ακριβή Τσιγάρα, Γιώργος-Δημήτρης Χαριτάτος, Δημήτρης Χείλαρης

Όλες οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών και ώρα 18:00.

Στο 8ο Δι­ε­θές Συ­νέ­δριο της European Society for Periodical Research (ESPRit) με θέ­μα

«Πε­ρι­ο­δι­κός Τύ­πος και Ο­πτι­κός Πο­λι­τι­σμός»

στην Ε­θνι­κή Βι­βλι­ο­θή­κη της Ελ­λά­δος στο Κέν­τρο Πο­λι­τι­σμού Ί­δρυ­μα Σταύ­ρος Νιά­ρχος, 

την Πέμ­πτη, 12 Σε­πτεμ­βρί­ου 2019

και ώρα 17:00 – 18:30, αί­θου­σα 113

πα­ρου­σιά­ζουν:

Κα­τε­ρί­να Κω­στί­ου (κα­θη­γή­τρια Νε­ο­ελ­λη­νι­κής Φι­λο­λο­γί­ας):

περιοδικό Πλα­νό­διον

Άν­να Κα­τσι­γιά­ννη (κα­θη­γή­τρια Συγ­κρι­τι­κής Φι­λο­λο­γί­ας):

ιστο­λό­γιο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι

Άν­να-Μα­ρί­α Σι­χά­νη (Ψη­φια­κές  Αν­θρω­πι­στι­κές Ε­πι­στή­μες):

Ηλε­κτρο­νι­κά λο­γο­τε­χνι­κά πε­ρι­ο­δι­κά

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

8ο Ετήσιο Συνέδριο της ESPRit 2019

(http://www.espr-it.eu/)

 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ

11-13 Σεπτεμβρίου 2019

 

Η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Οργάνωση για την Έρευνα του Περιοδικού Τύπου (ESPRit) διοργανώνει στην Αθήνα το 8ο ετήσιο συνέδριό της με θέμα τον οπτικό πολιτισμό στον περιοδικό τύπο. Θεματικός στόχος του συνεδρίου είναι να εξεταστούν υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια και μέσα σε ένα συγκριτικό πλαίσιο, θέματα που αφορούν οπτικές/απεικονιστικές πλευρές του περιοδικού τύπου, όπως η τυπογραφική εμφάνιση, τα εξώφυλλα, το σχήμα, η εικονογράφηση. Θα εξεταστούν επίσης πλευρές της οπτικής κουλτούρας στην έντυπη σελίδα, όπως η φωτογραφία, το φωτορεπορτάζ, οι εικονογραφημένες ταξιδιωτικές περιγραφές και οι εικονογραφημένες  εθνογραφικές μελέτες,  καθώς και ζητήματα όπως οι διαφημίσεις, η ένδυση και η μόδα. Επίσης θέματα που αφορούν την κοινωνική απήχηση της εικόνας, την εικόνα της γυναίκας στον περιοδικό τύπο, το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του περιοδικού τύπου. Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που θα απασχολήσουν το συνέδριο είναι η ανάπτυξη και η χρήση των νέων τυπογραφικών τεχνικών για την αναπαραγωγή της εικόνας, η αντιπαράθεση ή η αλληλεπίδραση εικόνας και κειμένου στο επίπεδο της σελίδας ή του εξωφύλλου, του τεύχους ή της σειράς, η εξέλιξη των οπτικών σχημάτων (tropes/memes) (για παράδειγμα στη διαφήμιση), η καινοτομία στον σχεδιασμό, η ανάδυση νέων αγορών και η μελέτη του αναγνωστικού κοινού ως προς την υποδοχή της εκάστοτε οπτικής κουλτούρας καθώς και η σύνδεσή του με αυτή, οι τυπικοί (νομικοί) ή άτυποι (εκδοτικοί) κανόνες που διέπουν την έντυπη εικόνα, η επιρροή της εικονογράφησης του περιοδικού τύπου στην τέχνη και τη φωτογραφία γενικά και, ειδικότερα, στη χρήση της εικόνας στον ημερήσιο τύπο, η εικόνα στην ψηφιακή τεχνολογία και ο ηλεκτρονικός περιοδικός τύπος, κ.λπ.

Το συνέδριο θα συμβάλλει στην ανάδειξη νέων γνώσεων και θα διευρύνει την έρευνα πάνω στον ελληνικό περιοδικό τύπο. Η θεματική επιλογή του συνεδρίου βασίστηκε σε ερευνητικό πρόγραμμα της Ερευνητικής Μονάδας για την Τεκμηρίωση και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου(ΕΤΜΙΕΤ)/Κέντρο Έρευνας Σύγχρονης Ιστορίας (ΚΕΝΙ) του Πάντειου Πανεπιστημίου. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η συγκρότηση ιστορικού αρχείου του περιοδικού τύπου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Άλλες θεματικές προσεγγίσεις του συνεδρίου περισσότερο προσανατολισμένες στην εμπειρία Ελλήνων και Ελληνίδων δημοσιογράφων του περιοδικού τύπου μπορούν να περιλαμβάνουν α) τις ομοιότητες και διαφορές της μεταξύ των χρήσεων της εικονογράφησης στον περιοδικό τύπο της Μητρόπολης σε σύγκριση με αυτή της διασποράς, β) την εξέταση της μεθοδολογίας και της πολιτικής οικονομίας στην υλοποίηση τέτοιων ερευνών στις σημερινές συνθήκες λιτότητας που έχουν επιβληθεί διεθνώς στον χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Το συνέδριο θα πλαισιωθεί από πολύμορφες εκθέσεις με συναφές προς τα θέματά του περιεχόμενο, εκθέσεις ανοικτής πρόσβασης για το ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών σχολείων, και άλλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων.

Το 8ο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Οργάνωσης για την Έρευνα του Περιοδικού Τύπου (ESPRit), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2019 προσκαλεί ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες να υποβάλουν προτάσεις για ανακοινώσεις χρονικής διάρκειας 20 λεπτών, σχετικές με κάθε πλευρά της οπτικής κουλτούρας του περιοδικού τύπου, οποιασδήποτε χρονικής περιόδου και περιοχής. Οι προτάσεις που θα γίνουν δεκτές θα κατανεμηθούν σε ομάδες ομιλητών, συνήθως τριών ατόμων, με τη μεγαλύτερη δυνατή θεματική σύγκλιση.

Στα θέματα μπορεί να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • αντιπαραβολή ή αλληλεπίδραση εικόνας και κειμένου σε επίπεδο σελίδας ή εξωφύλλου, τεύχους ή σειράς.
 • παρουσία του περιοδικού τύπου (παραγωγή, εκτύπωση, εμπορική κυκλοφορία) εντός της οπτικής κουλτούρας γενικότερα
 • κοινωνική διάσταση της εικόνας, π.χ.  η εικόνα της γυναίκας στον περιοδικό τύπο
 • δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του περιοδικού τύπου
 • η ανάδυση νέων αγορών και η μελέτη του αναγνωστικού κοινού ως προς την υποδοχή της εκάστοτε οπτικής κουλτούρας
 • ανάπτυξη και χρήση των νέων τυπογραφικών τεχνικών για την αναπαραγωγή της εικόνας
 • η εικόνα στην ψηφιακή τεχνολογία και ο ηλεκτρονικός περιοδικός τύπος

Καθώς και θέματα όπως:

 • εικονογράφηση
 • σκίτσα / γελοιογραφίες
 • φωτορεπορτάζ
 • τίτλοι και γραμματοσειρές
 • σχήμα εντύπου (formats)
 • διαφημίσεις
 • ένδυση, μόδα

Άλλες πτυχές της έντυπης σελίδας:

 • εικονογραφημένες ταξιδιωτικές αφηγήσεις
 • εικονογραφημένες εθνογραφικές μελέτες
 • προώθηση εικόνων συγκεκριμένων αντιλήψεων, π.χ. στη διαφήμιση, στην πολιτική προπαγάνδα
 • και άλλα συναφή θέματα

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διοργανωθούν, ως είδος ημερίδας, συνεδρίες παρουσίασης τρεχουσών ή πρόσφατων ερευνών για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές.

Επίσης, προσκαλούμε προτάσεις για μια συνεδρία με την οποία θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του Εργαστηρίου, εστιασμένη στην τρέχουσα κατάσταση των σπουδών του περιοδικού τύπου σε μια ήπειρο όπου η ανάπτυξή τους είναι εξαιρετικά ανομοιογενής. Οι ομιλητές θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν τις κυριότερες επιδιώξεις της σημερινής έρευνας στο πεδίο των σπουδών του περιοδικού τύπου εν γένει, καθώς και να εξετάσουν τυχόν εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξή της, παραδείγματος χάριν αρχειακές ελλείψεις , άλλες προτεραιότητες της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και την ανάγκη να υπάρξουν νέες μορφές και νέοι τρόποι διεπιστημονικής προσέγγισης του θέματος. Ιδιαιτέρως χρήσιμες θα είναι οι προτάσεις που θα αναδείξουν την προσπάθεια να αναπτυχθούν οι σπουδές του περιοδικού τύπου σε περιοχές του κόσμου όπου, μέχρι στιγμής, το πεδίο αυτό έχει προσελκύσει ελάχιστο ενδιαφέρον.

Οι γλώσσες εργασίας του συνεδρίου είναι τα αγγλικά και τα ελληνικά. Προσκαλούμε προτάσεις από ερευνητές/τριες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της επιστημονικής σταδιοδρομίας τους.

Οι προτάσεις (έκτασης περίπου 250 λέξεων, εκτός των παραπομπών) για ανακοινώσεις διάρκειας 20 λεπτών μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό (μέγιστης έκτασης 200 λέξεων) θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  2019esprit@gmail.com μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.

Μπορούν επίσης να υποβληθούν προτάσεις για κοινό πάνελ με τρεις ανακοινώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να υποβληθεί επιπλέον ένα σύντομο σκεπτικό για τη συγκρότηση του πάνελ μαζί με μια περίληψη και το βιογραφικό καθενός από τους τρεις ομιλητές.

COLLOQUIUM ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

 

6.3.2019

Σωκράτης Νιάρος, δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας-διδάσκων στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: «Βραβεία, μετάλλια, παράσημα: Η θεσμική διαχείριση των λογοτεχνικών αξιών στην Ελλάδα (1910-1942)». Συνομιλήτρια: Ελένη Παπαργυρίου, Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας,  Τμήμα Φιλολογίας.

20.3.2019

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, συγγραφέας-κριτικός λογοτεχνίας: «Άτομο και κοινωνία στη μεταπολιτευτική πεζογραφία». Συνομιλήτρια: Γεωργία Γκότση, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας.

29.5.2019

Αλέξης Πολίτης, ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης: «1830-1880. Οι δρόμοι του εθνικού συναισθήματος και του Ρομαντισμού». Συνομιλήτρια: Στέση Αθήνη, Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας.

 

Υπεύθυνη Οργάνωσης: Στέση Αθήνη

Οργανωτική επιτροπή: Μαρία Γλάρου, Βασιλική Κανελλοπούλου, Λουίζα Καπελησίου, Βίβια Παναγιωτοπούλου, Ματίνα Παρασκευά, Ακριβή Τσιγάρα, Γιώργος-Δημήτρης Χαριτάτος, Δημήτρης Χείλαρης

 

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα της ΒΚΠ (1ος όροφος)

Ώρα έναρξης: 18.15

Η Ερευνητική Μονάδα για την Τεκμηρίωση και Μελέτη της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου (ΕΤΜΙΕΤ, www.etmiet.com) / Κέντρο Νεότερης Ιστορίας (ΚΕΝΙ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ, www.espit.gr) απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 8ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Έρευνα του Περιοδικού Τύπου (ESPRit)  με θέμα “Περιοδικός Τύπος και Οπτικός Πολιτισμός”, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ, 11-13 Σεπτεμβρίου 2019.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται μεταπτυχιακό εργαστήριο για τη μελέτη του περιοδικού τύπου, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ, 11 Σεπτεμβρίου 2019. Προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο 2019esprit@gmail.com έως τις 15 Απριλίου 2019.

Επίσης, προσκαλούμε προτάσεις για μια συνεδρία με την οποία θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του Συνεδρίου, εστιασμένη στην τρέχουσα κατάσταση των σπουδών του περιοδικού τύπου σε μια ήπειρο όπου η ανάπτυξή τους είναι εξαιρετικά ανομοιογενής. Προτάσεις περίπου 250 λέξεων  για παρουσιάσεις 20 λεπτών και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι περισσότερες από 200 λέξεις) θα πρέπει να αποσταλούν στο 2019esprit@gmail.com έως τις 31 Μαρτίου 2019.
Για περισσότερα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.espr-it.eu/

 

Σύντομα αναμένεται να έρθουν στο ΕΑΤΤ  και τη ΒΚΠ η βιβλιοθήκη της Ρέας Γαλανάκη και  τα αρχεία της Αθηνάς Παπαδάκη και του περιοδικού Περίπλους.

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το «Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά τεκμήρια & Τύπος» (ΕΑΤΤ) απόκτησε τα αρχεία της πεζογράφου Νένης Ευθυμιάδη,του ποιητή Θανάση Κωσταβάρα και του συγγραφέα, μεταφραστή, κριτικού, εκδότη και συστηματικού μελετητή του James Joyce Άρη Μαραγκόπουλου.

Με χαρά σας ανακοινώνουμε το πλούσιο και πολυθεματικό πρόγραμμα των διαλέξεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το εαρινό εξάμηνο 2018, στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (Αίθουσα Διαλέξεων, 1ος όροφος) και ώρα 18:00 – 20:00.

21.02.2018: Θεοχαρούλα Νιφτανίδου, Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, «Ο Ιωάννης Συκουτρής ως αναγνώστης του F. D. E. Schleiermacher»· (συνομιλήτρια: Αικατερίνη Καλέρη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφίας του 20ού αι, Πανεπιστήμιο Πατρών).

14.03.2018: Άρης Μαραγκόπουλος, Συγγραφέας – εκδότης, μελετητής του James Joyce, «Τζέιμς Τζόις: Giacomo Joyce. Μια παραδειγματική ιστορία πρόσληψης ενός μεταθανάτιου κειμένου»· (συνομιλήτρια: Κατερίνα Κωστίου, καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών).

28.03.2018: Γιάννης Δημητρακάκης, Επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ο κριτικός στοχασμός του Κ.Θ. Δημαρά τη δεκαετία του 1930»· (συνομιλήτρια: Άννα Κατσιγιάννη Επίκουρη καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών).

25.04.2018: Σταμάτης Ν. Φιλιππίδης, Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης, «Η διαδικασία της ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειμένου: πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο νοήματος, αισθητική απόλαυση και αξιολόγηση»· (συνομιλήτρια: Ζέτα Γκότση, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών).

16.05.2018: Δημήτρης Αγγελάτος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας ΕΚΠΑ, «Ζητήματα διακαλλιτεχνικότητας: σχέσεις λογοτεχνίας και ζωγραφικής»· (συνομιλήτρια: Κατερίνα Κωστίου, καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών).

23.05.2018: Ιωάννα Ναούμ, Επίκουρη καθηγήτρια Γενικής και Συγκριτικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος: Σκέψεις ενός ληστού, μελαγχολία ενός ποιητού και η καταδίκη της κοινωνίας»· (συνομιλήτρια: Άννα Κατσιγιάννη, Επίκουρη καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών).

Με χαρά ανακοινώνουμε το πρόγραμμα του Colloquium Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας για το χειμερινό εξάμηνο 2017.

1.11. 2017:  Στέση Αθήνη, Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής φιλολογίας Παν/μίου Πατρών: «Η πορεία προς την κατακύρωση της συγγραφικής ταυτότητας: Οι βιογραφίες λογοτεχνών στον περιοδικό τύπο του 19ου αι.» (Συνομιλήτρια: Ζέτα Γκότση, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής φιλολογίας).

 29. 11. 2017:  Γεωργία Πατερίδου, Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής φιλολογίας Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου: «Ψηλαφώντας τις διαδρομές της ποιητικής δημιουργίας: μια συζήτηση για τα ποιήματα ποιητικής». (Συνομιλήτρια: Άννα Κατσιγιάννη, Επίκουρη καθηγήτρια Συγκριτικής φιλολογίας Παν/μίου Πατρών).

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και ώρα 6-8.30 μ.μ.

Υπεύθυνη οργάνωσης: Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη

Οργανωτική επιτροπή: Ματίνα Παρασκευά, Βίβιαν Παναγιωτοπούλου, Γεώργιος-Δημήτριος Χαριτάτος, Αλεξία Οικονομίδου, Βασιλική Κανελλοπούλου, Χριστίνα Μερκούρη

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το «Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά τεκμήρια & Τύπος» (ΕΑΤΤ) απόκτησε (κατά παραχώρησιν) το πρώτο του αρχείο. Πρόκειται για το αρχείο του Αργύρη Χιόνη (1943-2011), ποιητή της γενιάς του 1970, πεζογράφου, μεταφραστή και ζωγράφου, το οποίο παραχωρήθηκε στο ΕΑΤΤ για να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, αλλά και από την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα.

To αρχειακό υλικό φυλάσσεται στο χώρο των αρχείων της ΒΚΠ. Το αρχείο θα αναταξινομηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και θα ψηφιοποιηθεί, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο από την ερευνητική κοινότητα. Το υλικό είναι διαθέσιμο προς μελέτη για ερευνητικούς σκοπούς,  ύστερα από επικοινωνία με τη διευθύντρια του ΕΑΤΤ (Κατερίνα Κωστίου: kostiou@upatras.com).

Το ΕΑΤΤ  έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ιστοσελίδας για τον Αργύρη Χιόνη, την οποία θα ενημερώνει σε τακτικά διαστήματα

Επόμενη σελίδα: »