Το ΕΑΤΤ ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2016 (ΦΕΚ 27071/12.8.2016) και λειτουργεί όχι ως αποθετήριο αρχειακού υλικού, αλλά ως φορέας επιστημονικής αξιοποίησης αρχείων και του Τύπου μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και  συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια.

10 + 1 στόχοι του ΕΑΤΤ

1

Στόχος του ΕΑΤΤ είναι η μελέτη αρχείων λογοτεχνών, φορέων, ιδρυμάτων, σωματείων κτλ. με αναγνωρισμένη πορεία και σημαντική προσφορά, σε σχέση με τη νεοελληνική λογοτεχνία και την ευρύτερη πολιτισμική ζωή της χώρας, καθώς και τη μελέτη του Τύπου (εφήμερου και περιοδικού) σε σχέση με τη λογοτεχνία. Το ΕΑΤΤ προγραμματικά αναπτύσσει ένα σύνθετο ερευνητικό ενδιαφέρον για το σύνολο των ετερογενών αρχειακών τεκμηρίων που (ενδέχεται να) περιλαμβάνονται στα λογοτεχνικά αρχεία: επιστολογραφία, ημερολόγια, προσχέδια έργων (drafts / brouillons), προσωπικά αντικείμενα, βιβλιοθήκες, κλπ. Στόχος είναι αφενός η έρευνα και η παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης, με τη μορφή μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και επιστημονικών εργασιών, ώστε μέσα από την μελέτη των αρχείων να απαντηθούν ζητούμενα της Νεοελληνικής και της Συγκριτικής Φιλολογίας, και αφετέρου η διαμόρφωση μιας σύγχρονης λειτουργικής μεθοδολογικής στρατηγικής για την επεξεργασία και προβολή αρχειακών τεκμηρίων προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου κοινού.

2

Ειδική έμφαση θα δοθεί στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στο χώρο της Νεοελληνικής Φιλολογίας αλλά και ευρύτερα στον χώρο των Νεοελληνικών Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, η συστηματική μελέτη αρχειακού υλικού και του περιοδικού τύπου θα επιτρέψει την έρευνα της Νεοελληνικής Φιλολογίας που σχετίζεται με τη Νεοελληνική Λογοτεχνία και την Ιστορία της Λογοτεχνίας.

3

Επιπλέον, ένας βασικός στόχος του ΕΑΤΤ είναι η ανάπτυξη ενός ειδικού ερευνητικού ενδιαφέροντος γύρω από την εκδοτική μέριμνα των αρχειακών τεκμηρίων, μέσα από την επεξεργασία εκδόσεων αρχειακών τεκμηρίων με ξεχωριστό εκδοτικό ενδιαφέρον, όπως πχ. τα επιστολογραφικά σώματα. Ειδικά, η τεκμηρίωση αλλά και η μελέτη της Νεοελληνικής Επιστολογραφίας αποτελεί ένα ιδιαίτερο αρχειακό και γραμματολογικό αντικείμενο, που μόνο αποσπασματικά έχει απασχολήσει τις φιλολογικές και ιστορικές σπουδές ενώ η σημασία της, ως αυτόνομου ερευνητικού πεδίου, τόσο στη λόγια όσο και στη λαϊκή εκδοχή της, είναι καθοριστική για την κατανόηση της κοινωνικής, διανοητικής και πολιτισμικής ιστορίας, της λογοτεχνίας και της επικοινωνίας.

4

Ένα άλλο πεδίο για το οποίο το ΕΑΤΤ έχει αναπτύξει ειδικό ερευνητικό ενδιαφέρον είναι τα ημερολόγια λογοτεχνών, τα οποία όχι μόνον φωτίζουν το εργαστήριο του συγγραφέα, αλλά και συνιστούν την πνευματική και κοινωνική χαρτογραφία της εποχής. Το ενδιαφέρον για τα λογοτεχνικά ημερολόγια άρχισε πρόσφατα να καλλιεργείται και στην Ελλάδα, καθώς η ημερολογιακή γραφή συνιστά ένα αναγνωρίσιμο πια «είδος». Το ΕΑΤΤ στοχεύει στην εκδοτική και ερευνητική αξιοποίηση των ημερολογίων που ενδεχομένως εμπεριέχονται στα αρχεία που του παραχωρούνται.